Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZI Projekt z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Szmaragdowej 2, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres e-mail.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty bądź kontaktu w jej sprawie i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 6 ust 1. lit. a w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (RODO).
  3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, lecz nie dłużej niż trzy lata od daty wykonania zamówienia.